Vektorer i 2D

Posted on

T3 har lavet et materiale til brug ved arbejdet med vektorer i 2 dimensioner, der er nyt kernestof efter reformen.

Materialet er opdelt som øvelsesfil i TI-Nspire fil eller som arbejdsark i Word dokument. Øvelsesfilen kan udleveres til eleverne elektronisk idet øvelser løses i udleverede fil. Og ellers kan relevante arbejdsark printes og udleveres til elever således at eleverne selv udarbejder .tns filer til besvarelse af udleverede arbejdsark. Derudover er løsningsfil af øvelser vedhæftet. Denne fil kan anvendes til demonstration eller opsamling på øvelser.

 

Nspire filer: Vektorer i 2D , Vektorer i 2D – løsning

Worddokument: Vektorer i 2D

Kursusudbud skoleåret 2017/18

Posted on Updated on

I 2017 udbyder T3 to efteruddannelsestilbud i brugen af Nspire. Det traditionelle internatkursus (på 2 dage), og som noget nyt rekvirerbare kurser, der kan tilpasses de enkelte skoles behov.

Fokus for hele kursusudbuddet er de nye læreplaner, samt en pædagogisk/didaktisk tilgang til brug af Nspire i det daglige arbejde, med teori såvel som opgaveregning.

På T3-gruppens vegne

Gert Schomacker, gert.schomacker@skolekom.dk


Internatkursus: Implementering af nye emner i læreplanen

For begyndere og øvede

Vi indbyder til et T3-kursus på Brogården i Strib ved Middelfart fra 11. til 12. december 2017

Med udgangspunkt i reformen og de nye eksamensformer viser vi Nspire som et stærkt didaktisk redskab, der kan understøtte eleverne i at forstå de abstrakte matematiske begreber bedre. CAS er ikke bare et værktøj til løsning af typeopgaver, men også et redskab til at opnå en bedre begrebsforståelse og dermed bedre forstå den klassiske ”blyantsmatematik”.

Arbejdsformen vil være workshops, hvor deltagerne inddeles efter interesse og forudsætninger. Fokus vil være på grundforløbsmatematik, hf-matematik og projekter i matematik i henhold til de nye eksamensformer med projektarbejde.

På kurset anvendes den nyeste version 4.5 af computerprogrammet TI-nSpire CAS.

Tilmelding til http://www.lmfk.dk/index.phtml?sek_id=99 senest 9. oktober 2017.

Pris: 2900 kr.

Nærmere oplysninger fx om betaling ses på lmfk’s hjemmeside.


Rekvirerbare kurser: Halv- eller heldagskurser

Tilpasset de enkelte skolers ønsker

Kurset kan afholdes for nogle eller alle matematiklærere på en skole eller evt. kan skoler gå sammen om at rekvirere kurset. Kurset kan holdes af en eller to instruktører. Emnerne kunne f.eks. et eller flere af nedenstående og have fokus på Nspire som understøttende for teoridannelse og dermed også blive bedre til ”blyantsmatematik”.

 • De nye emner i bekendtgørelsen
 • Eksperimentel statistik
 • Hf – matematik (C-niveau nu også med CAS)
 • Eksperimentel geometri (hf)
 • Projektarbejde
 • Flere?!
 • 3000 kr. for et tretimers kursus med en instruktør.

Kontakt

Gert Schomacker, gert.schomacker@skolekom.dk


 

Lineære sammenhæng, residualer og regression

Posted on Updated on

I den nye lærerplan er residualplot kommet ind som en del af kernestoffet. T3 lærerne har lavet et materiale, hvor eleverne i Nspire eksperimenterer sig frem til forståelse af residualer og residualplot men også, mindste kvadraters metode og regression. Materialet indeholder vejledning til brugen af Nspire og er udformet så eleverne selv kan arbejde sig gennem det evt. i små grupper. Undervejs gennemgås disse ting:

 1. At opstil en teoretisk model for et given datasæt vha. flytbare linjer.
 2. At bruge residualer og summen af residualer til at vurdere hvor godt en linje beskriver et datasæt.
 3. At forstå og fortolke residualplot.
 4. At forstå styrken ved mindste kvadraters metode.
 5. At Introducere lineær regression.

Materialet indeholder nogle større datasæt der analyseres, hvor det bliver tydeligt at residualplot kan afsløre dybereliggende (systematiske) sammenhænge om de variable, som lineær regression ikke umiddelbart viser. Disse datasæt er at finde i Nspire filen.

Udgangspunktet for materialet er at eleverne i forvejen har kendskab til

 1. Variable
 2. Forskellige repræsentationsformer
 3. Lineære funktioner (herunder notationen f(x))

Aktiviteten kan med fordel følges op af aktiviteten om forklaringsgraden.

Filer:

Residualer og regression

Residualer og regression data til opgaver

Bestemmelse af forklaringsgrad for lineær sammenhæng

Posted on

Målet med denne elevøvelse er at eleverne undersøger hvorledes TI-Nspire CAS bestemmer bedste rette linje ved hjælp af mindste kvadraters metode. Derudover når de frem til udregning af forklaringsgraden for den model de er nået frem til. Deres model kan afslutningsvis sammenlignes med den model TI-Nspire CAS bestemmer.

Vedhæftede filer:

Lineær regression og forklaringsgrad (PDF)

Forklaringsgrad (tns)

Juleaktiviteter med Nspire

Posted on

Sidste år lavede vi en adventskalender med jule aktiviteter til Nspire, de kan vist godt tåle en genudgivelse.

Ligningsløsning med bolsjer, kræmmerhuse og ligevægte

I anledningen af julens snarlige komme har vi tilladt os at åbne den første låge lidt for tidligt, så man kan give den videre til sine elever…Bismervægt

I den vedhæftede Nspirefil er ligningsløsning vha. ligevægtsprincippet animeret med bolsjer og  kræmmerhuse. Desuden er der udarbejdet en lærervejledning, med supplerende opgaver om ligningsløsning der bevæger sig fra den simple bismervægt analogi til ligningsløsning med omvendte funktioner.

Nspire fil:  Ligningsløsning med bolsjer og kræmmerhuse

Vejledning og opgaver: Lær at løse ligninger med TI-Nspire

Materialet er lavet af Brian Medveczky Olesen, Midtsjællands Gymnasium

Julehjerte med areal pi

Som i sidste uge tillader vi os at åbne en låge i adventskalenderen i god tid, så man har mulighed for at give udfordringen til sine elever. Her en julerelateret opgave hvor man vha. en snedig funktion kan tegne et hjerte med en overraskende egenskab – arealet er  PI!

Filen indeholder opgaver til elever på forskellige niveauer: Julehjerte med svar

Til sidst i filen er en animation hvorved hjertet er dynamisk som det ses i denne film.

Materialet er lavet af Thomas Birch, Ørestad Gymnasium og Janus Lylloff, Mulernes Legatskole

Optimering af kræmmerhus

Optimering af kræmmerhusHvordan skal man egentlig lave et kræmmerhus med størst muligt volumen? Nspire aktivitet der guider eleverne igennem optimeringsopgaven. Indeholder desuden en 3D konstruktion af kræmmerhuset samt elevopgaver.

I filen er der svaret på spørgsmålene, tilpas den selv til dine elevers niveau.

Nspire fil:  Optimering af kræmmerhus med svar

[Juleaktiviteter som denne er mest interessante inden jul, derfor er adventslågerne blevet flået op de seneste dage – den fjerde åbnes snart  :-)]

Materialet er lavet af Thomas Birch, Ørestad Gymnasium

Konstruer en julestjerne

Julestjerne i NspireHer kommer det sidste juleindlæg her på bloggen. Vi konstruerer her en julestjerne i Nspire. Undervejs kommer eleven gennem enhedscirklen, den trigonometriske grundrelation (idiotformlen), eksakte beregninger af cosinusværdier og konstruktioner.

Tilpas opgaverne så det passer til din klasse.

Elevark: Julestjerner i nspire elevark

Ark med løsning: Julestjerner i nspire med løsning

Materialet er lavet af Thomas Birch, Ørestad Gymnasium

Elevintroduktion til Nspire

Posted on Updated on

Kom igang med NspireHer en aktivitet, der kan bruges til at introducere eleverne til Nspire for første gang. Aktiviteten er vedhæftet som PDF og som Nspire dokument, man kan med fordel udlevere PDF dokumentet og lade eleverne lave deres egen Nspire fil fra bunden.

Første gang med TI-Nspire CAS (pdf)

Første gang med TI-Nspire CAS (tns)

FYSIK/KEMI: Enheder i Nspire

Posted on Updated on

enheder i Nspire

En elevaktivitet der introducerer eleverne til brugen af enheder i Nspire. Aktiviteten fungerer fint med den foregående aktivitet med ti’erpotens og præfix, og er fyldt med opgaver, hvoraf man måske skal fjerne nogle stykker.

Dokument: 1.2 Enheder i Nspire

Gem

FYSIK/KEMI: Temperaturskalere

Posted on Updated on

temperaturskalaer i Nspire

En aktivitet, der starter med en LUA-simulering der illustrerer sammenhængen mellem molekylers bevægelse og omgivelsernes temperatur. Dernæst en række spørgsmål om Celsius, Kelvin og Fahrenheit skalaerne. En aktivitet der også kan bruges i matematik hvor fokus er på lineære funktioner.

Dokument: temperaturskalaer

NV/FYSIK/KEMI: Ti’er potenser og præfix

Posted on Updated on

tierpotens i Nspire

Her en elevaktivitet der kan hjælpe eleverne med at forstå ti’er potenser og præfix i de naturvidenskabelige fag. Dokumentet er en elevaktivitet hvor eleverne arbejder sig igennem forskellige aktiviteter, og afsluttes med opgaver der tjekker elevernes udbytte af aktiviteten.

I dokumentet er indholdet af nogle af siderne programmeret i Lua, mens andre sider gør brug af Nspires indbyggede test miljø.

Dokument: 1.1 Tierpotens og præfix

[Dokumentet er en viderebearbejdelse af en aktivitet fra T3 i Finland]

Gem

Gem

Print til PDF fra MAC – installer en fake printer.

Posted on

Hvis man ønsker at lave et PDF dokument fra Nspire på en MAC, vil man på visse MAC computere opleve at menuen “udskriv” ikke er tilgængelig, og man derfor ikke kan komme ind til “gem som PDF” knappen. Problemet skyldes at computeren ikke har installeret en printer, og man derfor ikke har adgang til at udskrive. Man kommer let rundt om problemet ved at installere en netværksprinter (der ikke findes). I denne film vises hvordan det gøres. Bemærk dette er kun et problem på MAC computere.

https://www.youtube.com/watch?v=KBgbBIEUVJM&feature=youtu.be